Pressmeddelande 2020-04-23 - Farmartjänst tecknar ramavtal med Naturvårdsverket

I kampen mot invasiva växter som riskerar att ta över den svenska floran har Naturvårdsverket idag tecknat ett rikstäckande ramavtal med Farmartjänst för utrotnings- och bekämpningsåtgärder. Avtalet löper i upp till tre år och Farmartjänst kommer att bistå med resurser över hela landet. Upphandlingen ger både Naturvårdsverket och alla Sveriges länsstyrelser möjlighet att ta hjälp av lokala Farmartjänstföretag för att bekämpa växter som till exempel jätteloka, gul skunkkalla och parkslide.

”Farmartjänsts styrka är att vi har en bred kompentens kring de här frågorna och har jobbat med den här typen av uppdrag i stora delar av landet sedan tidigare. Nu får vi möjlighet att jobba ännu mer metodiskt för att tillsammans komma åt den här problematiken.” säger Ingemar Thulin, ordförande i Farmartjänst Riks, i en kommentar.

Som det miljömedvetna företag Farmartjänst är jobbar vi framför allt med mekanisk och termisk bekämpning, bekämpningsmedel är alltid sista valet när inga giftfria metoder fungerar. Farmartjänst hoppas att det här ramavtalet ska bidra till att det växer fram en nationell praxis kring hur man bäst bekämpar de växtarter som ställer till problem i den svenska naturen som kan användas när vi hjälper kommuner och privata fastighetsägare med liknande uppdrag.

Invasiva växtarter är ett växande problem eftersom de hotar den biologiska mångfalden genom att slå ut inhemska växtarter. Många invasiva främmande växtarter har spridits via våra trädgårdar, en till synes vacker importerad trädgårdsväxt som spridit sig till vår natur på ett okontrollerat sätt utan naturlig konkurrens riskerar att ställa till stor skada. Sedan 2015 finns en EU-förordning om invasiva främmande arter som ålägger medlemsländerna att hindra spridning av arter som finns upptagna på EU:s förteckning över invasiva arter. I det aktuella ramavtalet handlar det om bekämpning av både EU-listade invasiva främmande växtarter som jätteloka och gul skunkkalla och olistade arter som parkslide och vresros.

Naturvårdsverket är den ansvariga myndigheten för Sveriges arbete med landlevande invasiva främmande arter. I det ansvaret ingår att samordna arbetet och vägleda myndigheter och andra aktörer om hur förordningar och lagar ska tillämpas. Länsstyrelserna har huvudansvaret för det operativa arbetet med att hantera och utrota invasiva främmande arter. De ansvarar också för att utöva tillsyn att lagar och regler följs. Detta ansvar kan delegeras till kommuner.

Farmartjänstföretag finns över hela landet och är organiserade i Farmartjänstföretagens Riksförening. Farmartjänst är en del av de gröna näringarna och erbjuder tjänster inom allt från entreprenader inom utemiljöskötsel, grönyteskötsel, snöröjning och stängsling till bemanningstjänster inom industri och transporter. Till våra kunder kan vi räkna både offentliga verksamheter och privata företag såväl som privatpersoner.

För mer information kontakta:
Ingemar Thulin, ordförande Farmartjänst Riks, 0705-57 74 37, ingemar.thulin@farmartjanst.se
Daniel Norling, uppdragsansvarig Farmartjänst Riks, 0730-729214, daniel.norling@farmartjanst.se

Presskontakter

Ingemar Thulin, Ordförande

Ingemar Thulin
Ordförande, Farmartjänst Riks
0705–57 74 37
ingemar.thulin@farmartjanst.se

Ingemar Thulin, ordförande

Ingemar Thulin

Jätteloka

Foto: Jonas Nilsson, Höörs Farmartjänst

Jätteloka

Foto: Jonas Nilsson, Höörs Farmartjänst

Blomsterlupin

Foto: Theresia Wallden, Farmartjänst Älmhult

Fakta: Om Farmartjänst

Farmartjänstföretag finns över hela landet och är organiserade i Farmartjänstföretagens Riksförening. Farmartjänst är en del av de gröna näringarna och erbjuder tjänster inom allt från entreprenader inom utemiljöskötsel, grönyteskötsel, snöröjning och stängsling till bemanningstjänster inom industri och transporter. Till våra kunder kan vi räkna både offentlig verksamhet och privata företag såväl som privatpersoner.

Fakta: Invasiva växtarter i Sverige

EU-listade invasiva främmande växtarter som finns i Sverige:
Gudaträd, Ailanthus altissima
Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
Sidenört, Asclepias syriaca
Tromsöloka, Heracleum persicum

Invasiva växtarter som inte är EU-listade (men som skapar problem i Sverige):
Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
Parkslide, Fallopia japonica
Vresros, Rosa rugosa