PRESSMEDDELANDEN


Pressmeddelande 2021-11-12 - Farmartjänst Riks satsar framåt!

Farmartjänstföretagens Riksförening (”Farmartjänst Riks”) har under tre dagar genomfört riksträff och stämma på Lögnäs Gård utanför Laholm. Riksträffen är en årligen återkommande utbildningsaktivitet där syftet är att stärka och utveckla medlemsföretagen. Dagarna har fyllts med utbildningspass inom flera områden, bl a styrelsens roll, verksamhetsledarrollen, invasiva växtarter och offentlig upphandling. En viktig del av riksträffen är också att erbjuda en plattform för nätverkande mellan medlemsföretagen, att lära av varandra och att ta tillvara våra gemensam erfarenheter. Som moderator och utbildare under de här tre dagarna har Kicki Svensson agerat. Kicki har en gedigen bakgrund inom ledarskap och projektledning och har bland annat arbetat inom LRF som ställföreträdande medlemschef för LRF:s riksorganisation och senast som näringslivssamordnare i Högsby kommun.

Som en del av riksträffen genomfördes också riksföreningens årsstämma. Annika Bergman, VD för Hushållningssällskapet i Halland och ordförande för Gröna Arbetsgivare, ledde med van hand stämmoförhandlingarna. Förutom sedvanliga stämmopunkter fanns även två propositioner för stämman att ta ställning till, dels synen på medlemskapet i LRF Entreprenad, dels en proposition för att förtydliga det regionala arbetet inom riksföreningen. Stämman antog båda propositionerna i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Stämman valde också en ny ordförande för riksföreningen, Daniel Norling från Vingåker. Daniel är projektledare, verksamhetsutvecklare och entreprenör med ett förflutet i flera storföretag, bland annat Assa Abloy och H&M.

”Vi känner oss fulla av tillförsikt inför framtiden, vi vet att Farmartjänstföretag fyller en viktig plats inom de gröna näringarna. Riksträffen och den positiva energin hos deltagarna har visat att vi är på rätt väg för att modernisera och utveckla organisationen även om mycket arbete fortfarande återstår”, säger Daniel Norling i en kommentar.

Pressmeddelande 2020-04-23 - Farmartjänst tecknar ramavtal med Naturvårdsverket

I kampen mot invasiva växter som riskerar att ta över den svenska floran har Naturvårdsverket idag tecknat ett rikstäckande ramavtal med Farmartjänst för utrotnings- och bekämpningsåtgärder. Avtalet löper i upp till tre år och Farmartjänst kommer att bistå med resurser över hela landet. Upphandlingen ger både Naturvårdsverket och alla Sveriges länsstyrelser möjlighet att ta hjälp av lokala Farmartjänstföretag för att bekämpa växter som till exempel jätteloka, gul skunkkalla och parkslide.

”Farmartjänsts styrka är att vi har en bred kompentens kring de här frågorna och har jobbat med den här typen av uppdrag i stora delar av landet sedan tidigare. Nu får vi möjlighet att jobba ännu mer metodiskt för att tillsammans komma åt den här problematiken.” säger Ingemar Thulin, ordförande i Farmartjänst Riks, i en kommentar.

Som det miljömedvetna företag Farmartjänst är jobbar vi framför allt med mekanisk och termisk bekämpning, bekämpningsmedel är alltid sista valet när inga giftfria metoder fungerar. Farmartjänst hoppas att det här ramavtalet ska bidra till att det växer fram en nationell praxis kring hur man bäst bekämpar de växtarter som ställer till problem i den svenska naturen som kan användas när vi hjälper kommuner och privata fastighetsägare med liknande uppdrag.

Invasiva växtarter är ett växande problem eftersom de hotar den biologiska mångfalden genom att slå ut inhemska växtarter. Många invasiva främmande växtarter har spridits via våra trädgårdar, en till synes vacker importerad trädgårdsväxt som spridit sig till vår natur på ett okontrollerat sätt utan naturlig konkurrens riskerar att ställa till stor skada. Sedan 2015 finns en EU-förordning om invasiva främmande arter som ålägger medlemsländerna att hindra spridning av arter som finns upptagna på EU:s förteckning över invasiva arter. I det aktuella ramavtalet handlar det om bekämpning av både EU-listade invasiva främmande växtarter som jätteloka och gul skunkkalla och olistade arter som parkslide och vresros.

Naturvårdsverket är den ansvariga myndigheten för Sveriges arbete med landlevande invasiva främmande arter. I det ansvaret ingår att samordna arbetet och vägleda myndigheter och andra aktörer om hur förordningar och lagar ska tillämpas. Länsstyrelserna har huvudansvaret för det operativa arbetet med att hantera och utrota invasiva främmande arter. De ansvarar också för att utöva tillsyn att lagar och regler följs. Detta ansvar kan delegeras till kommuner.

Farmartjänstföretag finns över hela landet och är organiserade i Farmartjänstföretagens Riksförening. Farmartjänst är en del av de gröna näringarna och erbjuder tjänster inom allt från entreprenader inom utemiljöskötsel, grönyteskötsel, snöröjning och stängsling till bemanningstjänster inom industri och transporter. Till våra kunder kan vi räkna både offentliga verksamheter och privata företag såväl som privatpersoner.


PRESSKONTAKTER

Daniel Norling
Ordförande
076-147 97 67
daniel.norling[at]farmartjanst.se


Theresia Wallden
Vice ordförande
0734-075 075
theresia.wallden[at]farmartjanst.se
PRESSBILDERAffärsidé

Farmartjänst utför professionella och hållbara tjänster till privatpersoner, företag och offentliga beställare inom grönyteskötsel, trädgård, skog- & naturvård, bygg & anläggning, fastighetsskötsel samt personaluthyrning till konkurrenskraftiga priser med lokala resurser över hela landet.

Fakta: Farmartjänst Riks

  • Farmartjänst är en del av de gröna näringarna
  • Består av cirka 65 medlemsföretag över hela landet
  • Varje medlemsföretag är självständigt och unikt
  • Tillsammans omsätter Farmartjänstföretagen cirka 500 miljoner kronor per år

Vision: Farmartjänst Riks

Farmartjänst Riks är en samlande kraft som underlättar, uppmuntrar och stärker Farmartjänstföretagandet i Sverige.